مجتمع گچ صفوی زاده برگزار می کند


دوره آموزشی

تولید مصنوعات سنگی

با گچ آلفا

با شرکت در این دوره علاوه بر دریافت آموزش ساخت مصنوعات یک غرفه رایگان در فروشگاه مجتمع گچ صفوی زاده نیز دریافت می کنید که می توانید از طریق آن محصولات خودتان را به فروش برسانید